Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
Fabrik A. J. Koop:

Husband: Fabrik A. J. Koop
Husband: Abram Koop Fabrikbesitzer
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 26 September 2002