Willi Vogt. Mennonitesche Ahnenforschung
Fabrik Hildebrandt & Priess

Husband: Fabrik Hildebrandt & Priess
Husband: Kornelius Hildebrand Fabrikbesitzer
HOME | CHORTIZA | ROSENTAL | NAMEN |

Zuletzt geaendert am 26 September 2002