Molotschna. Mennonitische Ahnenforschung

Ehemann: Cornels Jantz 1
Geburt: Ung 1680 in: Przechowka, Schwetz, Prussia Heirat: in: Tod: in: Przechowka, Schwetz, Prussia Vater: Peter Jantz Mutter: Andere Ehepartner:
Ehefrau: 1
Geburt: in: Tod: in: Vater: Mutter: Andere Ehepartner:
KINDER
Name: Jan Jantz 1 Geburt: Ung 1705 in: Schoensee, Gross Werder, Prussia Heirat: in: Tod: in: Ehe: Ancke Decker
QUELLEN 1) Ikerd, Bill; Gedcom, Jul 2000
HOME | LICHTENAU | NAMEN |  EMAIL |

Zuletzt geaendert am 25 April 2010